مدیر فروشگاه

یاسمین قلی زاده

مدیریت سایت و کارشناس ارشد فروش
فوق لیسانس مدیریت کسب و کار و لیسانس حسابداری
X